ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಂ ಕೆಯವರ ಮನಸಿಗೇತಕೇ ಮುಪ್ಪು/ ಮನೆದಪ್ಪಿದಾ ಜೀವಗಳು ಧಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಂ ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರು ಕೊಪ್ಪ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು...

Continue reading

ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳ ಪಾದಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಚರಣ!ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ಮಾಟಕಣ್ಸೆಳೆಯುವ ಆ ನಿನ್ನ ನೋಟ! ವಸಂತ ಕಳೆದ...

Continue reading