ಸಂತಸದ ಬುಗ್ಗೆ ಭಾವಕಾರಂಜಿ 🌹

Spread the love

ಜೀವವಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಭಾವನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ!
ಆ ಭಾವನೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ “ಆಸಕ್ತಿ”ಯ ತುಡಿತವಿರಬಹುದು! ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮನ ಹಗುರಾಗಿಸುವ ಬಯಕೆ ಇರಬಹುದು!
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸುವ ಕಾರಂಜಿಯ ಅಗತ್ಯ ವಿರುತ್ತದೆ!
ಕಾರಂಜಿಯೆಂದರೆ ಚಿಲುಮೆ
ಅದು ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ
ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರರಿವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ!ನಿರಂತರ ಬುಗ್ಗೆಯಂತೆ
ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಸರಿ ಅದು ಕಾರಂಜಿಯೇ…….
ಕಥೆ ಕವನ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ
ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅವರವರ
ಆಸಕ್ತಿ ಗನುಗುಣವಾಗಿ
ರಂಜಿಸುತ್ತ ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ಚಿಲುಮೆಯೇ ಕಾರಂಜಿ.

About the author

kavyakaaranji

View all posts

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *