ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳ ಪಾದಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಚರಣ!ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ಮಾಟಕಣ್ಸೆಳೆಯುವ ಆ ನಿನ್ನ ನೋಟ! ವಸಂತ ಕಳೆದ...

Continue reading